VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ společnosti NOVIKO s.r.o

1. O skupině NOVIKO s.r.o.

Společnost NOVIKO s.r.o.  působí prostřednictvím centralizované a automatizované distribuční sítě s velkým výběrem značkových výrobků a produktů. Společnost NOVIKO s.r.o. nabízí svým zákazníkům také inovativní technologická řešení, včetně softwaru pro řízení praxe.

Kontaktní údaje naleznete v poslední části těchto zásad.

2. Přehled

Vaše soukromí je pro nás důležité. V rámci našeho závazku k etickému a odpovědnému přístupu plně respektujeme Vaše soukromí a Vaše další práva a svobody.

Tyto všeobecné zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady„) stanoví principy, na jejichž základě zpracováváme nejenom Vaše osobní údaje. Všichni zaměstnanci a ti, s nimiž sdílíme Vaše osobní údaje, musí dodržovat stejná nebo přísnější pravidla, než která uvádíme níže.

NOVIKO s.r.o. se zavazuje chránit informace, které nám svěřili naši zákazníci, zaměstnanci, partneři, dodavatelé a prodejci. Shromažďujeme a používáme osobní údaje zejména k plnění obchodních funkcí a k poskytování kvalitních produktů a služeb péče našim zákazníkům.

V souladu s našimi hodnotami a principy zacházíme s veškerými získanými osobními údaji zejména v souladu se zásadou transparentnosti, včetně práva na informace o zpracování osobních údajů, zásadou účelového omezení zpracování, minimalizace získávaných osobních údajů, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti a zachování soukromí. K tomu se blíže dočtete níže.

Tyto zásady platí pro všechny osobní údaje v jakémkoli formátu nebo médiu vztahující se ke všem zaměstnancům, zákazníkům, prodejcům a ostatním, kteří obchodují se společností NOVIKO s.r.o.

3. Typy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme

Za osobní údaje považujeme jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. V závislosti na Vašich vztazích s NOVIKO s.r.o. shromažďujeme a zpracováváme různé typy osobních údajů od zaměstnanců, dodavatelů, kandidátů, zákazníků, potenciálních zákazníků a prodejců.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

 • Zákazníci a dodavatelé: jméno, příjmení, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb, videozáznamy z bezpečnostních kamer.
 • Zaměstnanci a kandidáti: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), počet dětí, dosažené vzdělání, údaje o zdravotním stavu, o personálním spisu, lokační údaje, lokalizační údaje, údaje vyžadované právními předpisy, údaje o zaměstnání a historii, výhody, kompenzace, výkonnosti, videozáznamy z bezpečnostních kamer.
 • Zákazníci našich zákazníků: přistupujeme k osobním údajům od zákazníků našich zákazníků, které mohou obsahovat důvěrné informace, pouze v případě, kdy je nutné tuto službu poskytnout. V tomto kontextu jednáme jménem našich zákazníků a služba se řídí dohodou o zpracování dat.
 • Návštěvníci kancelářské budovy: jméno a kontaktní informace a videozáznamy z bezpečnostních kamer v některých našich kancelářských budovách.
 • Uživatelé webových stránek a sociálních médií: kromě informací, které návštěvníci poskytují dobrovolně, automaticky shromažďujeme název domény, adresu IP, typ a verzi prohlížeče, operační systém a platformu, průměrný čas strávený na našich webových stránkách, prohlížené stránky, informace hledaných časů přístupu a dalších relevantních statistik. Naše webové stránky také používají soubory cookies a Google analytics.

4. Naše politika vůči dětem

Naše služby nejsou zaměřeny na děti. Vědomě nezískáváme osobní údaje od dětí. Pokud rodič nebo opatrovník zjistí, že jeho dítě poskytlo naší společnosti osobní údaje bez jejich souhlasu, obratem nás kontaktujte. Pokud zjistíme, že se dítě zaregistrovalo na službu a poskytlo nám osobní údaje, tyto informace z našich souborů odstraníme.

5. Zdroje osobních údajů

NOVIKO s.r.o. zpracovává různé typy osobních údajů k provádění každodenní obchodní činnosti. Při shromažďování a používání osobních údajů používáme mimo jiné zásadu minimalizace dat, která zajišťuje, že shromažďujeme pouze nezbytné informace a nezbytné osobní údaje, informujeme subjekty osobních údajů a vyžádáme souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde je to nutné.

Některé z těchto osobních údajů jsou shromažďovány přímo od Vás v následujících situacích, kdy např.:

 • požádáte o pozici u naší společnosti;
 • vyjednáváme a/nebo uzavíráme smluvní vztah;
 • poskytujete nám jakýkoli typ služby jako poskytovatel nebo dodavatel;
 • když vám poskytneme jakýkoli typ služby, produktu nebo uživatelskou podporu;
 • při procházení nebo používání našich webových stránek, služeb elektronického obchodu nebo stránek sociálních médií.

Někdy získáváme data od třetích stran, včetně dceřiných společností a poboček společnosti Covetrus po celém světě, v následujících situacích:

 • můžeme provést analýzu, abychom zjistili další produkty a služby, které by mohly být zajímavé;
 • můžeme sdílet data v koncernu pro centralizaci systémů řízení vztahů se zákazníky;
 • můžeme nakupovat data od externích společností pro marketingové účely.

6. Použití a účely osobních údajů

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje, se mohou lišit v závislosti na typu vztahu, který máte s námi, například pokud jste jedním z našich zaměstnanců, zákazníků nebo uživatelů webu. NOVIKO s.r.o. zpracovává osobní údaje podle principu účelového omezení. Použití osobních údajů pro jiné účely by mělo být konzistentní s původním účelem získání a nesmí být proti Vašemu očekávání ve vztahu k ochraně osobních údajů, jinak si vyžádáme Vaše oprávnění či souhlas.

·           Zaměstnanci a kandidáti: pokud se ucházíte o zaměstnání, používáme Vaše osobní údaje k tomu, abychom Vás mohli považovat za zaměstnance a spravovat Vaši žádost a/nebo účet. Máte-li pracovní vztah s NOVIKO s.r.o., používáme Vaše osobní údaje pro rozvíjení našich smluvních vztahů, pro provádění hodnocení výkonu a dodržování zákonných povinností, včetně daňových a pracovních předpisů.

·           Zákazníci: využíváme informace našich zákazníků k udržování našich obchodních vztahů, k zajištění řádného fungování každodenního podnikání, k dodržování daňových a jiných předpisů, ke správě prodeje a marketingových aktivit, zasílání obchodních sdělení a reklam, poskytování slev či jiných výhod, k vymáhání pohledávek.

·           Zákazníci našich zákazníků: poskytujeme služby podpory zákazníkům, kteří v případě potřeby využívají naše produkty a služby související s poskytováním zdravotní péče. V rámci tzv. dropshippingu zpracováváme osobní údaje zákazníků, kterým naše společnost doručuje zboží na pokyn našeho zákazníka.

·           Potenciální zákazníci: informace od potenciálních zákazníků slouží k tomu, aby bylo možné reagovat na žádosti o informace, produkty nebo služby a pro marketingové aktivity.

·           Dodavatelé: pokud máte obchodní nebo profesní vztah s NOVIKO s.r.o., použijeme Vaše osobní údaje k udržování a rozvoji našich obchodních vztahů s Vámi, dodržování daňových a jiných předpisů.

·           Návštěvníci kancelářské budovy: naše budovy a prostory mají obecně fyzické a technické kontroly přístupu a pohybu; některé z nich mají zabezpečovací systémy pro bezpečnostní účely.

·           Uživatelé webových stránek a sociálních médií: shromažďujeme osobní údaje od návštěvníků a uživatelů našich webových stránek a stránek sociálních médií. Tyto informace používáme za účelem správy registrace Vašeho účtu, k ukládání Vašich preferencí a nastavení, k poskytnutí inzerce založené na zájmovém chování, k provádění statistik a k analýze používání webových stránek a služeb online.

·           Můžeme také využít osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů pro jiné účely založené na našich oprávněných zájmech, jako je například analýza odběrů, vývoj produktů, vytváření statistik, to vše pouze v případě, kdy se jedná o prokazatelný oprávněný zájem ve smyslu příslušných právních předpisů.

Kontaktní osobní údaje našich obchodních partnerů můžeme zveřejnit na našich webových stránkách za účelem obeznámení koncových zákazníků s distribuční sítí námi prodávaného zboží.

7. Právní základ pro shromažďování a používání údajů

NOVIKO zpracovává osobní údaje jen tehdy, když existuje spravedlivý a právní základ pro jejich zpracování, například když je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění našich oprávněných zájmů, pro plnění zákonných povinností nebo když máme Váš výslovný souhlas.

Informace, které shromažďujeme, když s Vámi uzavřeme smlouvu nebo vstoupíme do obchodního vztahu, je nutné zpracovávat vzhledem k plnění našeho smluvního vztahu a dodržování právních závazků. Například v návaznosti na některé daňové zákony, předpisy proti podvodům, apod. Bez požadovaných povinných informací bychom s Vámi nebyli schopni spolupracovat.

Marketingové aktivity, tedy reklama nebo zasílání obchodních sdělení, musí vycházet z Vašeho souhlasu nebo z existujícího obchodního vztahu s námi.

Když zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, provádíme vždy test proporcionality, abychom zajistili, že budou zachována práva subjektů osobních údajů.

Konečně, když máme přístup k osobním údajům našich zákazníků a dochází k jejich předávání jinému zpracovateli, existuje vždy písemná smlouva upravující vzájemnou spolupráci, včetně konkrétních pokynů pro zpracování dat a záruk.

8. Retenční doby

Uplatňujeme zásadu časově omezeného zpracování osobních údajů tak, abychom uchovávali osobní údaje v našich záznamech pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny. Neuchováváme a nepoužíváme osobní údaje déle, než je nutné. Nezbytná doba uchování osobních údajů závisí na konkrétních okolnostech, jako jsou například předpisy, které vyžadují uchování informací po určitou dobu a promlčecí lhůty.

Doba uchovávání závisí na kontextu, ve kterém zpracováváme data, jako jsou data z používání našeho webu, údaje z budoucích zaměstnanců nebo údaje o zaměstnancích po ukončení práce zaměstnanci. Doby uchovávání jsou stanoveny s ohledem na legitimní obchodní účely NOVIKO a podle místních předpisů.

9. Předložení třetím stranám a zpracovatelské činnosti

Někdy NOVIKO spolupracuje s jinými zpracovateli, poskytovateli služeb a dalšími dodavateli, kteří nám pomohou dosáhnout našich obchodních cílů.

Pokud náš závazek zahrnuje předání osobních údajů, NOVIKO vyžaduje, aby poskytovatel služeb zpracoval tato data v souladu s těmito zásadami. Smlouva o ochraně osobních údajů je uzavírána před předáním jakýchkoliv údajů. Tam, kde je to podle právních předpisů nezbytné, je samozřejmě vyžadován Váš výslovný souhlas.

Za určitých okolností můžeme být požádáni, abychom předali osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, pokud je to nutné k ochraně našich zákonných práv nebo v nouzové situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo bezpečnost jednotlivce.

10. Zabezpečení

NOVIKO se zavázal k dodržování všech principů ochrany osobních údajů, zejména principu bezpečnosti, důvěrnosti a integrity.

Provádíme opatření, abychom zajistili ochranu všech informací získaných od subjektů osobních údajů, a to pro předejití neoprávněného přístupu a používání. Pravidelně kontrolujeme bezpečnostní opatření. Zabýváme se bezpečným zpracováním Vašich osobních údajů a zaváděním konkrétních technických a organizačních opatření, která zabrání tomu, aby osobní údaje, které uchováváme, byly náhodně nebo úmyslně ohroženy.

11. Více informací

Provádíme také vyhodnocování rizik informací, zajišťujeme, aby naši zaměstnanci chápali důležitost ochrany osobních údajů a zodpovědně řídíme přístupová práva v rámci společnosti. Provádíme jak fyzickou bezpečnost, tak bezpečnost IT v našem přístupu k zabezpečení dat. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom oznamovali jednotlivcům a dozorujícím úřadům, tak jak to vyžaduje zákon, pokud se důvodně domníváme, že osobní údaje či informace byly odcizeny, zveřejněny, pozměněny nebo porušeny neoprávněnou osobou. Vytváříme a udržujeme protokol o hlášení porušení a protokol o hlášení.

12. Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů

Transparentnost a právo na informace: poskytujeme upozornění našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, prodejcům a ostatním o tom, jak v okamžiku shromažďování osobních údajů používáme osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí také v konkrétních případech zveřejňujeme za účelem větší transparentnosti.

Právo na přístup, opravu, omezení zpracování a vymazání: poskytujeme subjektům údajů přístup k jejich osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Navíc opravíme osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné.

Zajistíme Váš přístup k osobním údajům. Znamená to tedy, že nás můžete kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda a jak uplatníte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme Vás informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Zajistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou jsou případy, kdy je nutné Vaše osobní údaje uchovat pro splnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zajistíme Vaše právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů, Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale potřebujeme je pro výkon nebo obhajobu právních nároků nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo kdykoli vznést námitky a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: u všech marketingových materiálů se můžete kdykoliv a bezplatně odhlásit. Právo vznést námitky vůči jiným zpracovatelským činnostem bude vyváženo, aby se zajistilo, že nebude neslučitelné s právními předpisy nebo s oprávněnými zájmy NOVIKO.

Právo na přenositelnost dat: na základě vaší konkrétní situace poskytujeme osobám údajů právo získat a znovu použít vaše data v různých službách a zahrnuje přenos dat vašim, jiným správcem nebo důvěryhodnou třetí stranou.

Právo podávat žádosti a stížnosti:

Jakékoliv žádosti mohou být předloženy takto:

 • Odmítnutí marketingové komunikace: můžete kdykoli odhlásit podle pokynů k odhlášení z našich komerčních e-mailů – calibra@mojecalibra.cz 
 • Chcete-li uplatnit zbývající práva: Zašlete svůj požadavek na calibra@mojecalibra.cz . Reakci od nás obdržíte co nejdříve, nejpozději do 72 hodin od jejího obdržení. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme tuto dobu prodloužit, budeme vás kontaktovat.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na výše uvedených mailových adresách.

Uplatněním Vašich práv se nedotýká Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Takto můžete učinit zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

13. Mezinárodní předávání osobních údajů

Pokud komunikujete s našimi webovými stránkami nebo nám poskytnete osobní údaje, pak Vaše osobní údaje mohou být převedeny do Spojených států, to vše vždy na základě Vašeho předchozího souhlasu. Informujeme Vás, že údaje mohou být předány pouze NOVIKO s.r.o.,  a to vše za účelem plnění smlouvy vč. vyřízení reklamací produktů a za účelem analýzy hospodářské výkonnosti správce v rámci jeho podnikatelského uskupení; ve Spojených státech amerických přitom existuje rozhodnutí US Privacy Shield, které poskytuje dostatečnou záruku ochrany Vašich osobních údajů předaných do USA. Poskytujeme vhodné záruky pro vaše údaje v USA.

14. Změny v těchto zásadách

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady a související obchodní praktiky.

Dáme Vám příležitost vyjádřit Váš souhlas se zpracováním vašich údajů pro různé a nové účely, nebo Vás budeme v každém případě informovat o právním základu tohoto zpracování, pokud není nutné udělovat výslovný souhlas. Časová značka, kterou vidíte na těchto zásadách, bude označovat poslední datum, kdy byly revidovány.

15. Kontaktní informace

V NOVIKO jsme zavázáni uplatňovat tuto zásadu a princip zodpovědnosti. Z tohoto důvodu máte-li jakékoli obavy nebo otázky týkající se používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás: calibra@mojecalibra.cz